1. Ana Sayfa
 2. Mevzuatlar

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması
Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması
+ - 0

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması hakkında Tüm detaylar;

1) Gemiadamlarının yeterlik terfi işlemleri için aranılan şartlardan olan deniz hizmeti hesaplarında; hizmet verilen gemilerin çalışır durumda olması koşulu ile;

a) Ticari ve askeri gemiler ya da deniz araçları ve diğer gemilerin güverte ve makine bölümlerinde çalışılan süreler,

b) Limanlarda yükleme-boşaltma ve tersanelerde bakım onarım için geçen süreler,

c) Gemiadamının gemiye katılması ile gemiden ayrılması arasındaki süreler,

d) Geminin servis dışı beklemesi veya liman otoritesi tarafından seferine müsaade edilmemesi, izinler, hastalıklar ve diğer nedenlerle gemide çalışmadan geçen sürelerin 12 ayda 2 aylık bölümü, deniz hizmetinden sayılır.


2) Aksi belirtilmedikçe, bir gemiadamının yeterlik yükseltmesi amacıyla gerekli deniz hizmetinin kabul edilmesi için, gemiadamının sahip olduğu yeterlik belgesine uygun görev yapması gerekir.


3) Gemiadamlarının izinde geçen hizmet dışı sürelerinin hesabında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;

a) Gemiadamının terfiye esas yeterlik belgesiyle çalışmaya başladığı tarihten itibaren 12 aylık periyotlar içerisinde izinde geçen sürelerinin en fazla 2 ayı deniz hizmetinden sayılır.

b) Gemiadamının 12 aylık periyotlar içerisindeki hizmet süresi 6 ay ve daha az ise hizmet dışı süre, 6 aylık hizmet için 1 ay veya 6 aydan daha düşük hizmetler için orantılanmış gün sayısı (1/6) kadar olacaktır. Aynı şekilde 12 aylık periyotlar içerisinde 10 ay hizmet için 2 ay, 6 ile 10 ay arasında ise orantılı gün sayısı kadar hizmet dışı süre olarak izinden sayılabilecektir.

c) Gemiadamı, 12 aylık periyot içerisinde kazanılan izin hakkı kullanılmadan bir başka gemide çalışmaya başlanılmışsa, yalnızca izne başladığı tarihten gemide çalışmaya başladığı tarihe kadar geçen süre hizmet dışı süre olarak Deniz Hizmet Çizelgesine işlenecektir.

ç) 12 aylık periyot içerisinde izin yapılmamış ise deniz hizmet çizelgesine hizmet dışı süre eklenmeyecektir.

d) İzin süresi bitmeden hizmet hesabı yapılarak, herhangi bir denizcilik eğitimi veren eğitim kurumuna veya gemiadamları sınavlarına havale edilme talebiyle gelen gemiadamlarının işlemleri, izin süresinin bitmesi beklenmeden, hizmet hesabına hizmet dışı süre tam olarak eklenerek, yapılabilecektir. Bu durumlarda, gemiadamına ilgili yeterlik belgesi düzenlenmeden önce, deniz hizmeti hesabına esas izin süresinin tamamlanmasına dikkat edilecektir.

e) Deniz hizmet süreleri, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda hazırlanan hizmet hesaplama motoru üzerinden hesaplanacaktır. ( https://gbs.udhb.gov.tr/ )

Gemiadamlarının Deniz Hizmet Hesabının Yapılması

4) Gemiadamlarının yeterlik terfi işlemi yapılabilmesi için gerekli deniz hizmet hesabı sicil liman başkanlığınca yapılarak uygun bulunması halinde ekte bir örneği bulunan deniz hizmet çizelgesi aynı liman başkanlığı tarafından onaylanacaktır.

Gemiadamı deniz hizmet hesabı müracaatında bulunurken; dilekçe ekinde çalıştığı gemilere ait hizmet belgelerini, geminin yurt dışı seferi var ise, yurt dışı pasaport giriş-çıkış tarihlerini gösterir belgeyi ve aşağıdaki maddelerde belirtilen diğer belgeleri liman başkanlığına ibraz etmekle yükümlüdür. Hizmet belgeleri kaptan ve donatan/işleten şirket tarafından onaylı olacaktır. Donatan/işleten şirket tarafından onaylatılamayan hizmet belgeleri için iş sözleşmesi/akdi belgesi istenecektir.

Yakın kıyısal sefer veya uzak seferde çalışan gemiadamları çalıştıkları gemilerden ayrılırken, gemiye katılış ve ayrılış tarihlerini gemiadamı cüzdanına işleterek gemi kaptanına onaylatması halinde, deniz hizmet hesabı müracaatında gemiadamı cüzdanının ilgili sayfasının bir örneği alınacaktır.


5) Liman Başkanlıkları tarafından deniz hizmet hesabı başvuruları değerlendirilirken bu maddenin alt bentlerindeki hususlar dikkate alınacak olup, terfiye esas işlemlerde uygulanacaktır.

a) Gemiadamının çalıştığı geminin hizmet süreleri içerisinde Türk Limanlarından hareketi olup olmadığı kontrol edilecek, var ise ordino ve Liman Çıkış Belgesi (LÇB)/Seyir İzin Belgesine (SİB) ait personel listesinde gemiadamının isminin olup olmadığı ve uygun görevde çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

b) Gemiadamının çalıştığı geminin hizmet süreleri içerisinde herhangi bir Türk limanından seferi olmaması halinde (yabancı limanlar arasında yapılan seferler), pasaportunda belirtilen yurt dışı giriş-çıkış tarihleri ile hizmet belgesinde belirtilen sürelerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.

c) Liman içinde çalışan resmi kurumların gemilerinde görev yapan gemiadamları ile ilgili bilgiler, gemi kaptanı tarafından düzenlenen ve gemi sahibi olan resmi kurum tarafından onaylanan deniz hizmet belgelerinden kontrol edilerek kabul edilecektir.

ç) Türk Bayraklı özel tekne/özel yatlar ile ticari yatlarda çalışan gemiadamlarının 2 aydan az olmayan aralıklarla yılda en az 3 kez seyir izin belgesi ile liman çıkışı yaptıklarını belgelemeleri halinde 1 yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilecektir.

Seyir izin belgesinde takvim yılı baz alınarak değil ilk seyir izin belgesinin tarihi baz alınarak hesap yapılacak, ancak deniz hizmetinden kabul edilecek bir yıl içerisinde yatın beyan edilenler dışında başka seyir izin belgesi olması halinde gemiadamı o yıl içerisindeki tüm seyir izin belgesi personel listesinde bulunması gerekecektir.

Eğer gemiadamının sadece 1 adet seyir izin belgesinde ismi var ise 4 aylık süresi içerisinde geminin başka seyir izin belgesi olmaması ve hizmet belgesi ile bu sürenin uyumlu olması ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) priminin yatırıldığına dair belgenin ibraz edilmesi kaydıyla, seyir izin belgesinin tarihi hizmet başlangıcı alınarak 4 ay deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilecek, 4 aydan önce seyir izin belgesi var ise bu süreden deniz hizmeti kesilecektir.

d) Liman seferi dışında çalışan balıkçı gemilerinde görev yapan gemiadamlarının çalışma süreleri, 2 aydan az olmayan aralıklarla, ilk LÇB’nin alındığı tarihten itibaren, yılda en az iki kez LÇB’nin ekinde yer alan personel listesinde yer almaları halinde 1 yıl deniz hizmeti yapmış olarak kabul edilecektir.

e) Türk Bayraklı özel tekne veya özel yatlarda gemici, usta gemici, güverte lostromosu, yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti, yağcı, usta makine tayfası, makine lostromosu, sınırlı makine zabiti yeterliği ile çalışan gemiadamlarının deniz hizmeti hesaplanırken, ücret karşılığı teknede çalıştığını gösteren SGK priminin yatırıldığına dair döküm ve şirket SGK tahakkuk fişi (seyir izin belgesi ibraz edemediği durumlarda), çalıştığı özel tekne veya özel yata ait onaylanmış hizmet belgesi, yat kaptanları için donatan imzalı kaptan atama yazısı getirmeleri halinde, donatanın teyidi de yapılarak, bu hizmetler terfiye esas olarak sayılacaktır.

f) Tam boyu 15 metre ve üzeri özel tekne veya özel yatlarda çalışan sınırlı kaptan/ sınırlı başmakinist yeterliğine sahip gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas alınacak, tam boyu 15 metreden küçük özel teknede çalışan sınırlı kaptan/ sınırlı başmakinist yeterliğine sahip gemiadamlarının deniz hizmetleri ise belge yenilemede esas alınacaktır. Özel tekne veya özel yatlarda çalışan vardiya/makine zabiti ve üst yeterliklere haiz gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas sayılmayacak olup, bu maddenin “ç” veya “e” bendindeki şartları sağlaması koşuluyla yeterlik süre uzatımı yapabilecektir.

g) Türk Bayraklı olup, kendi özel tekne veya özel yatında kaptan olarak çalışan gemici, usta gemici, güverte lostromosu, yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti yeterliğindeki gemiadamlarının deniz hizmeti hesaplanırken, işlem yapan personel tarafından çalıştıkları özel tekne veya özel yata ait bağlama kütüğü ruhsatnamesinin doğrulaması yapılacaktır.

ğ) Liman seferinde çalışan gezinti-tenezzüh, yolcu motoru, balık avlama, ticari yat v.b. cinsi gemilerde görev yapan gemiadamlarının deniz hizmeti hesaplanırken; gemiye ait denize elverişlilik belgesi, gemiadamına ait SGK primlerinin ve tahakkuk fişinin yatırıldığına dair belge, kaptan/donatan imzalı hizmet belgesi istenilecektir.

h) Yabancı bayraklı özel tekne veya özel yatlarda çalışan gemici, usta gemici, güverte lostromosu, yat kaptanı, sınırlı vardiya zabiti, yağcı, usta makine tayfası, makine lostromosu, sınırlı makine zabiti yeterliğine sahip gemiadamlarının deniz hizmeti hesaplanırken, tekne sahibi tarafından imzalanmış kaptan atama yazısı (güverte sınıfı için) ve hizmet belgesi ile yabancı bayraklı teknelerin yılda bir kere almak zorunda olduğu seyir izin belgesini ve iş sözleşmesini ibraz etmeleri halinde bahse konu özel tekne veya özel yatlardaki hizmetler terfiye esas alınacaktır. Şirket adına kayıtlı özel tekne veya özel yatlar için imza sahibinin yetkili kişi olduğuna dair belge ibraz edilecektir.

ı) Yat Kaptanlığı stajı için deniz hizmeti hesaplanırken liman dışı sefer yapılması halinde hizmet belgesi ve seyir izin belgesi aranacak, liman içi sefer yapan gemilerde staj yapılması halinde ise hizmet belgesi, denize elverişlilik belgesi ve staj yaptığı döneme ait gemiadamının SGK primlerinin ve tahakkuk fişinin yatırıldığına dair belge aranacaktır. (Staj süresi içerisinde yata ait olan ve beyan edilenlerin dışında başka seyir izin belgesi olması halinde, gemiadamının staj süresince tüm seyir izin belgelerinde isminin bulunması gerekecektir)

i) Enerji gemilerinde çalışan (powership) makine sınıfı personelin, gemide geçen tüm hizmetleri terfi için tam olarak kabul edilecektir.

j) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde güverte bölümü olarak Uzakyol Kaptanı ve Uzakyol Birinci Zabiti, makine bölümü olarak Uzakyol Başmühendis ve Uzakyol İkinci Mühendis bulundurma zorunluluğu olan ancak Uzakyol Vardiya Zabiti veya Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti bulundurma zorunluluğu bulunmayan 3000 GRT ve 3000 KW’dan büyük gemilerde, ilave personel olarak Vardiya Zabiti/Makine Zabiti olarak çalışan ve gemiadamı cüzdanlarının açıklama kısmında 3000 GT/3000 KW üzeri gemilerde Vardiya Zabiti/Makine zabiti olarak çalışabileceğine dair ibare bulunan Vardiya Zabiti/Makine zabiti yeterliğindeki gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas olarak geçerli sayılacaktır.

k) Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde güverte bölümü olarak Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Birinci Zabiti ve Uzakyol Vardiya Zabiti, makine bölümü olarak Uzakyol Başmühendis Uzakyol İkinci Mühendis ve Uzakyol Vardiya Mühendisi bulundurma zorunluluğu olan 3000 GRT ve 3000 KW’dan büyük gemilerde, ilave personel olarak Vardiya Zabiti/Makine Zabiti olarak çalışan ve gemiadamı cüzdanlarının açıklama kısmında 3000 GT/3000 KW üzeri gemilerde Vardiya Zabiti/Makine zabiti olarak çalışabileceğine dair ibare bulunan Vardiya Zabiti/Makine zabiti yeterliğindeki gemiadamlarının deniz hizmetleri terfiye esas olarak geçerli sayılacaktır.

l) Gemilerin Gemiadamları İle Donatılmasına İlişkin Yönergede verilen izinlerle sınırlı kalmak üzere, gemiadamının bulunduğu yeterliklerin daha üstü görevlerde çalışması halinde, gemiadamının yaptığı deniz hizmeti geçerli sayılacaktır. (örneğin kabotaj sefer bölgesinde 3005000 GT arası gemilerde birinci zabitlik görevi vardiya zabiti tarafından yapılabilmektedir.)

m) Bir gemiadamının gemide Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesinde belirlenen sayıya ilaveten olarak çalışması durumunda, gemide sahip olduğu yeterliğe uygun görev yapması kaydıyla deniz hizmeti terfiye esas olarak geçerli sayılacaktır.

n) Sınırlı yeterlikler dışındaki makine ve güverte sınıfı gemiadamlarının terfi işlemlerinde; bulundukları yeterliğe uygun görevde, liman seferi dışında çalışmak kaydıyla; makine sınıfı için 750 KW’dan büyük, güverte sınıfı için 500 GRT’dan büyük gemiler çalışmış olma şartı aranacaktır.

o) Yabancı bayraklı gemilerde veya yabancı bayraklı ticari yatlarda görev yapan gemiadamlarının deniz hizmetlerinin pasaport giriş-çıkışı, Liman Çıkış Belgesi (LÇB) ve Seyir İzin Belgesi (SİB) ile doğrulanamaması durumunda; gemi kaptanı ya da donatanı tarafından düzenlenen ve bayrak ülkesinin idaresi ya da Türk Konsolosluklarınca onaylanan deniz hizmet belgelerinin ya da onay yapılamayan durumlarda ise iş sözleşmeleri ya da sigorta kayıtları, giriş çıkış vize ve mühürlerinin noter onaylı çevirileri ile asılları istenilecektir.

ö) Resmi kurum veya özel kuruluşlardan emekli olanların yeterlik yenileme işlemlerinde SGK sigorta dökümü (Sosyal Güvenlik Destek Primi) aranılacaktır. (Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) : Belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi adına ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.)


Tersanede Geçen Sürede Geçerli Sayılacak Hizmet Koşulları

6) Tersanede bulunan gemilerde çalışan gemiadamlarının deniz hizmeti değerlendirilirken; kaptan ve donatan onaylı hizmet belgesi, LÇB ve ordinolardaki personel listeleri dikkate alınarak aşağıdaki hususlar kapsamında yapılacaktır:

a) Gemiadamının gemi ile tersaneye girip tersanede belirli bir süre çalıştıktan sonra gemi ile tersaneden ayrılması halinde; gemiadamının, gemiye düzenlenen tüm ordino ve LÇB’lerin personel listesinde yer alması kaydıyla hizmeti kabul edilerek, tersanenin bulunduğu Liman Başkanlığının hizmet belgesinde onayı aranacaktır.

b) Gemiadamının gemi ile tersaneye girip gemi tersanede iken gemiden ayrılması veya gemi tersanede iken gemiye katılıp gemi ile sefere çıkması halinde tüm ordino ve LÇB’lerin personel listesinde yer alması kaydıyla hizmeti kabul edilerek, tersanenin bulunduğu Liman Başkanlığının hizmet belgesinde onayı aranacaktır.

c) Gemiadamı tersanede gemiye katılıp gemi tersanede iken gemiden ayrılması halinde, gemiadamının hizmeti terfide kabul edilmeyecektir.

Tersanede Staj Sayılır mı?

ç) Gemiadamlarının tersanedeki gemilerde yaptıkları stajlarla ilgili olarak, tersane hizmetinin uygun olması kaydıyla; güverte sınıfı için gerekli 12 aylık deniz stajında 2 aya kadar, makine sınıfı için gerekli 6 aylık deniz stajında 1 aya kadar olan süre kabul edilecektir.

Tersanede Gemiadamı Hizmeti Sayılır mı?

d) Zabitan ve tayfa sınıfı gemiadamları için yukarıdaki sayılan tersanede geçen süreleri, gemiadamının yeterlik terfisi için gerekli toplam deniz hizmeti süresinin en fazla altıda biri oranında kabul edilecektir. (örnek olarak 36 ayda 6 ay, 24 ayda 4 ay, 18 ayda 3 ay, 12 ayda 2 ay v.s.)

e) Servis dışı (laid-up) olan, sefer talimatını bekleyen, hukuki bir kararın sonucunu veya demirde tamir bakım onarım için bekleyen gemilerde bulunan gemiadamları ile ilgili olarak; gemi belgelerinin geçerli olması ve ordino/LÇB personel listesinde gemiadamının isminin yer alması şartlarının sağlanması kaydıyla, gemiadamlarının yeterlik terfi işlemlerinde bu hizmetlerinin, 1 yılda 2 ayı terfi işlemi için kabul edilecektir.


Personel Listesinde Stajyer Olarak Gösterilmezsem Yine de Staj Sürem Sayılır mı?

7) Stajyer olarak çalışan gemiadamlarının personel listesinde gemici, yağcı, telsiz zabiti v.b. olarak yazılması halinde de bu deniz hizmet süreleri staj süresi olarak kabul edilecektir.


ROC – GOC – REO Yeterlilik Yenilemesi

8) Gemilerde çalışan tüm güverte zabitlerinin/kaptanların sahip oldukları GMDSS Telsiz Operatör Yeterlik Belgelerinin geçerlilik süresinde yapmış oldukları bir yıl deniz hizmetine istinaden (hizmet belgesinde ROC/GOC/REO belgesi ile çalıştığına dair beyan aranmaksızın) Telsiz Operatör yeterlik belgeleri yenilenecektir. Hizmet yapılan geminin telsiz yeterliği ile ilgili göreve uygunluğu “Gemi İstasyonu Ruhsatnamesine (Ship Station Licence)” bakılarak kontrol edilecektir.


9) Gemiadamlarının deniz hizmeti hesaplanırken istenen SGK sigorta dökümünde sigortanın cinsi kısmında “gemiadamı” ibaresinin olmasına dikkat edilecektir.


10) Türk Bayraklı bilimsel araştırma gemilerinde çalışan gemiadamlarının hizmetleri hesaplanırken (LÇB alınamayan durumlarda) kaptan ve donatan/işleten tarafından onaylı hizmet belgesi, SGK priminin yatırıldığına dair belge ve şirketin SGK tahakkuk fişi üzerinden kontrol edilerek deniz hizmeti hesaplanacaktır.


Hizmet Belgemi Kaybettim ve Çalıştığım Şirket Kapandı

11) Hizmet belgelerini kaybeden gemiadamlarının şirketin kapanmış olması, geminin söküme gitmesi veya geminin satılması v.b. durumlarda yeni hizmet belgelerini temin edememeleri halinde bu mazeretlerini belgelemeleri (şirketin kapandığına dair ilgili meslek odası veya konsolosluktan alınacak yazı) ve LÇB, Ordino, SGK kayıtları ve pasaport girişçıkışları v.b. bilgilerle kontrol edilerek hizmet belgesi yerine gemiadamının beyanı kabul edilecektir.


Denizcilik Stajyerlerinin Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

12) Stajerlerin hizmet süreleri hesaplanmasında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bağlısı örgün eğitim veren resmi eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin staj süreleri, staj değerlendirme esnasında eğitim kurumu tarafından hesaplanacak ve bu okullar tarafından öğrencinin staj bilgileri GAEBS’ye girilecektir. Bu öğrencilerin staj süreleri için liman başkanlıkları ayrı bir deniz hizmet hesabı yaparak deniz hizmet çizelgesi düzenlemeyecek olup, ilgili okulların yaptığı staj sürelerine ilişkin deniz hizmet hesabı geçerli kabul edilecektir. Özel eğitim kurumlarında eğitim alan gemiadamlarının staj süreleri ise, staj değerlendirme komisyonu öncesinde eğitim kurumunun GAEBS’de bağlı olduğu liman başkanlığınca hesaplanacaktır.


Yat Kaptanşığı Staj Geçerlilik Koşulları

13) Yat kaptanlığı stajlarını, yat kaptanlığı stajı için onaylanmış eğitim gemilerinde yapanlarla ilgili olarak, haftalık olarak staj yapacak stajyerlerin listesini ve haftada 200 deniz milinden az olmayacak haftalık seyir planlarını gösteren belgeleri geminin donatanı veya işleteni Liman Başkanlığına ibraz ederek onaylatacaktır. İki ay süreyle belirtilen şekilde staj yapılacaktır. Liman Başkanlığı tarafından bu seyir planına uygun staj yapıldığı kontrol edilecektir. Staj yaptığı döneme ait gemiadamının SGK primlerinin ve tahakkuk fişinin yatırıldığına belge istenecektir.


14) Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında gemiadamının beyan etmiş olduğu her türlü bilgi ve belgelerden gemiadamının kendisi sorumludur.


15) Yeterlik yenileme, staj süresi hesaplama, deniz hizmeti gerektiren STCW belgesi verilmeden önce hizmet hesaplanmasında ve kılavuz kaptan olmak için gerekli deniz hizmeti süresi hesaplanmasında hizmet dışı süre kullandırılmayacaktır.


Yeterlilik Yenileme Koşulları

16) Yeterlik yenileme işleminde bir gemiadamının son beş yılda bir yıl deniz hizmeti bulunmuyorsa, toplam deniz hizmetinin tamamı ve bu süre içerisindeki denizcilikle ilgili kuruluşlarda yapmış olduğu kara hizmetinin ½’si alınarak, toplam 1 yıl hizmeti bulunması halinde yeterlik yenileme işlemi yapılacaktır. (Örneğin son beş yılda 6 ay deniz hizmeti ve 1 yıl kara hizmeti bulunan gemiadamının yeterlik yenileme işlemi yapılabilecektir.)


17) Gemiadamları ve Kılavuz kaptanlar Yönetmeliği kapsamında; kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit ve telsiz operatörleri yeterliklerinin geçerlik süreleri beş yıldır. Bu gemiadamlarının yeterlik yenileme işlemleri aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

a) Bulundukları gemiadamı yeterlik derecesinde;

Son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya,

Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre ile, deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlayanların gemiadamı yeterlik belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılacaktır.

b) Bu maddenin (a) bendindeki şartlardan birisini yerine getiremeyenler için;

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme sınavında başarılı olmak veya,

Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen yenileme eğitimi görmek veya,

Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinin bir altındaki yeterlik derecesinde, en az üç ay deniz hizmeti yapmak, bu deniz hizmetinde daha önce sahip olduğu yeterliğe uygun görevleri yerine getirmek ve deniz hizmetinden hemen sonra belgesini yenilemek veya,

Geçerlilik süresi uzatılmayan yeterlik derecesinde, bulunduğu geminin Donatım Yönergesine uygun personel listesine ilave olarak en az üç ay deniz hizmeti yaptığını belgelendirmek ve bu deniz hizmeti süresince asıl yeterlik derecesine uygun görevleri yerine getirmek, şartlarından birini yerine getirmeleri koşuluyla, gemiadamı yeterlik belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılacaktır.

c) Yukarıda (a) veya (b) bentlerinde belirtilen şartları yerine getirilemeyenler için, İdarede, eğitim kurumlarında, denizcilik kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşları ile işyerlerinde veya İdare tarafından uygun görülüp onaylanan denizcilik ile ilgili kuruluşlarda son beş yıl içinde en az iki yıl süre çalıştığını belgelendirenlerin yeterlik belgelerinin geçerlilik süresi beş yıl süre ile uzatılır.


18) Deniz Hizmet Belgelerinin doğrulanmasında aranılan SGK dökümleri, ancak deniz hizmetinin pasaport giriş-çıkış, Liman Çıkış Belgesi (LÇB), Seyir İzin Belgesi (SİB) ile doğrulanamaması koşullarında istenilecektir.


19) Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliğinde geçen denizde güvenlik, ileri yangınla mücadele, yolcu gemileri, hızlı can kurtarma araçlarını kullanabilme STCW belgelerinin yenilenmesinde;

 • Son altmış ay içinde en az on iki ay süre ile veya,
 • Yeterlik belgelerinin süresinin bittiği tarihten önceki son altı ay içerisinde üç ay süre
  ile,
  Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna (ISM) tabi Türk ve yabancı bayraklı gemilerde deniz hizmeti yaptıklarını kanıtlayanların gemiadamlarının yukarıda sayılan STCW belgelerinin geçerlik süresi beş yıl süre ile uzatılır.
  Yolcu Gemisinde Çalışma Eğitim Belgelerinin uzatılması için gemiadamının yukarıda sayılan deniz hizmetlerinin ro-ro/yolcu gemilerinde yapılması gerekir.
  Hızlı Can Kurtarma Botu Kullanma Belgelerinin uzatılması için, gemiadamının yukarıda sayılan deniz hizmetini hızlı can kurtarma botu bulunan gemilerde yapması gerekir.
 • Deniz hizmet şartını sağlayamayanlar, STCW yenileme eğitimine veya STCW değerlendirme sınavına tabi tutulurlar.
  20) İlk defa can kurtarma araçlarını kullanma STCW belgesi alacaklar için 6 ay, seyir ve makine vardiya tutma belgesi alacaklar için 2 ay deniz hizmeti aranılır.
  21) Yat kaptanı (149 GT), yat kaptanı (499 GT), yat kaptanı (sınırsız) yeterliklerine sahip gemiadamlarının yeterlik süreleri STCW belgelerinin süreleri ile doğru orantılı olarak hizmet belgesi aranmaksızın yenilenir. Yukarıdaki maddelerde yat kaptanı hizmeti için belirlenen kriterler terfide esas alınacaktır.

Yorum Yap