1. Ana Sayfa
  2. İlginçler

2050 Yılının Meslekleri

2050 Yılının Meslekleri
1
+ - 0

Teknoloji değiştikçe iş kolları da değişime uğruyor. Bilgisayar ve internet büyük bir hızla gelişirken yeni meslekler de ortaya çıkıyor, çıkmaya da devam edecek.

Küreselleşen dünyanın ihtiyaçlarına göre bazı meslekler diğerlerinden daha önde olacak. Sizler için Dr. Brown gibi geleceğe döndük ve popüler olacak meslekleri derledik.

İşte geleceğin meslekleri:

YENİ MEDYA

blank

Günümüzde insanlar internet üzerinden haberleşmeyi tercih ediyor. Bu sayede hem kendileri haberin bir parçası oluyor hem de dünyada olanlara anında ulaşabiliyorlar. Sürekli cebimizde taşıdığımız internet dünyası Yeni Medya’yı doğurdu.

Bilgisayar, internet ve telekomünikasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bilginin her an her yerde ulaşılabilir ve yayınlanabilir hale gelmesi bilgi sistemlerinin yaratıcı sanatlar ve bilimle olan ilişkisini de değiştirdi. Bu bağlamda, geleneksel medyanın dijital medyaya evrilmesi günümüzde medya profesyonellerinin çalışma alanlarını da değiştirdi.

Artık, günümüzün medya profesyonellerinin geleneksel medya ortamları yanında çevrimiçi yayıncılık, etkileşimli reklam, dijital görsel tasarım gibi dijital medya ortamlarında içerik üretimi ve yönetimi konusunda da yetkin olması bekleniyor.

Yeni Medya eğitimi veren Nişantaşı Üniversitesi bölüm hakkında şunları söylüyor:

Yeni Medya Bölümü, dijital medya çalışmaları alanında çok disiplinli ve eleştirel bir yaklaşımla kuramsal ve uygulamalı eğitim veren bir programdır. Yeni Medya Bölümü’nün amacı yeni medya ortamlarının yarattığı kültürel, sosyolojik ve sanatsal dönüşümler, hukuki düzenlemeler ve yeni medya politikaları hakkında bilgi ve fikir sahibi olan çevrimiçi halkla ilişkiler ve reklamcılık, internet gazeteciliği, dijital sanat gibi alanlarda içerik üretebilen ve yönetebilen, kısacası dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim yaratıcı yeni medya profesyonelleri yetiştirmektir.

SOS­YAL MED­YA UZ­MAN­LI­ĞI

blank

Sosyal medya uzmanlığı aslında Yeni Medya alanına dahil ancak yine de başlı başına bir meslek. Mar­ka da­nış­man­lı­ğı, tü­ke­ti­ci­nin yö­ne­til­me­si ve he­def kam­pan­ya­lar bu uz­man­la­ra ema­net ola­cağı için çok önemli. Rek­lam, pa­zar­la­ma de­part­man­la­rın­da­ki ça­lı­şan­lar aza­lır­ken 5-6 yıl içe­ri­sin­de sos­yal medya uz­man­la­rı çok ar­ta­cak.

Dijitalleşen dünyada oldukça popüler hale gelen sosyal medya kullanımını bütünsel bir strateji ile yönetmeye çalışan firmalar bu alanda kariyer yapmak isteyenlere kapılarını açıyor. Markaların konumlanması ve rakipleriyle rekabet edebilmesi için dinamik, aktif ve verimli bir şekilde sosyal medyayı kullanması gerekliliği ortaya çıktı. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya uzmanlığı pozisyonu şirketlerde yerini almaya başladı.

Bir sosyal medya uzmanının yaratıcı, özgün, meraklı kişilik özelliklerinin yanında iletişimi çok iyi bilen, Twitter, Facebook, Friendfeed, sözlükler, bloglar, forumlar gibi sosyal ağları etkin kullanabilen, içerikler oluşturabilen, kriz yönetimi konusunda deneyimli, strateji üretebilen, mobil pazarlama ve sosyal medya raporlama konularına hakim kişiler olması bekleniyor.

VE­Rİ MA­DEN­Cİ­Lİ­Ğİ

blank

Ve­ri yüz­yı­lı­mı­zın pet­ro­lü ola­rak ad­lan­dı­rı­lı­yor. Her gün in­ter­net­te yap­tı­ğı­nız ara­ma­lar, beğen­me­ler si­zin ne­ler is­te­di­ği­ni­zi ve ne­le­re tep­ki ve­re­ce­ği­ni­zi gös­te­ri­yor. Bu de­va­sa ve­ri­yi iş­le­yip, en iyi pa­zar­la­ma ra­po­ru ha­li­ne ge­ti­ren ki­şi­le­re şir­ket­le­rin su­na­ca­ğı im­kan­lar sı­nır­sız gö­rü­lü­yor.

Ve­ri ma­den­ci­si ol­mak için üni­ver­si­te­le­rin bil­gi­sa­yar mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ni okuya­bi­lir, bu alan­da açı­lan bö­lüm­le­re yö­ne­le­bi­lir ya da özel kurs­lar sa­ye­sin­de ken­di­ni­zi geliştirebilirsiniz. Devlet üniversiteleri olduğu gibi Nişantaşı Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi gibi vakıf üniversiteleri de öğrencilerini geleceğin mesleklerine hazırlıyorlar.

MO­BİL YA­ZI­LIM­CI­LIK

blank

Sadece Türkiye’de milyonlarca insan telefon kullanıyor. Şirketler şimdiden işlerini internet haliyle de mobil ortama döktü. İleride bu artış sürecek. Dolayısıyla mo­bil, şir­ket­ler için gelecek de­mek. Firmalar bu sayede bilgisayarlara bağlı kalmadan her türlü sorunlarını çözebilecek ve işlerini yürütebilecekler. Mobil yazılımcılar günümüzde de iyi gelir elde ediyor fakat önümüzdeki yıllarda bu meslek daha da popüler olacak.

LOJİSTİK ELE­MA­NI

blank

Yeni ekonomik yapı içinde şirketlerin, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması konularına odaklanmaları lojistiğin önem kazanmasına neden oldu.

Şir­ket­ler­de üre­tim de­part­man­la­rı­nın düz­gün işleyi­şi­ne de­vam et­me­si, iş­le­yi­şin sür­me­si için lo­jis­tik­çi­le­ri ön plan­da tu­ta­cak. Ame­ri­kan Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı 2020’ye ka­dar mev­cut lo­jis­tik­çi sa­yı­sı­nın yüz­de 26 ar­ta­ca­ğı­nı ön­gö­rü­yor.

ETİK HAC­KER

blank

Bir­çok şir­ket gü­ven­lik açık­la­rı­nı sap­ta­mak, ön­ce­den ön­lem al­mak için etik hac­ke­r’­la­ra ihti­yaç du­ya­cak. Ay­rı­ca ken­di da­ta­la­rı­nı ko­ru­mak adına da bu ihtiyaçlarını baki tutacaklar. Bu işin 2020 yılın­da yıl­lık or­ta­la­ma ge­li­rinin 92 bin do­lar olması bekleniyor.

AK­TÜ­ER

blank

Ak­tü­er yal­nız­ca bu­gü­nü de­ğil ya­rın­la­rı da dü­şü­ne­rek fi­nan­sal be­lir­siz­lik­le­ri de­ğer­len­di­rir. Şirket­ler ile­ri­ye yö­ne­lik pro­jek­si­yon­lar ya­pa­rak stra­te­jik ka­rar­lar için bu ki­şi­le­re da­ha da çok ih­ti­yaç du­ya­cak. Özel­lik­le si­gor­ta ve ban­ka­cı­lık sek­tör­le­ri için bu ki­şi­ler al­tın de­ğe­rin­de ola­cak. Bankacılık ve finans gibi alanlarda eğitim görmüş, kendini yetiştirmiş elemanlara olan ihtiyaç giderek artmakta.

Ülkemizde de bu ihtiyaç bolca görüldüğünden tüm devlet üniversitelerinin ancak özellikle de Nişantaşı Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerinin açmayı tercih ettiği bölümlerin başında geliyor Bankacılık ve Finans Bölümü.

EPİ­DE­Mİ­YO­LOG

blank

Has­ta­lık­la­rı top­lum­la­ra, yer­le­şim­le­re gö­re araş­tı­ran ya­yı­lım­la­rı­nı tür­le­ri­ne gö­re ay­rış­tı­ran bu ki­şi­le­re 2020’de da­ha çok rast­la­ya­ca­ğız. Ebo­la vi­rü­sü gi­bi bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rın, sal­gın­la­rın art­tı­ğı dün­ya­da 2020 yı­lı­na ka­dar bu mes­lek da­lın­da­ki­le­rin is­tih­da­mı yüz­de 35,8 ar­ta­cak.

FRONT END MÜ­HEN­Dİ­Sİ

blank

Bir web say­fa­sın­da bir bu­to­na tık­lı­yor­su­nuz ve bir baş­ka say­fa­ya gi­di­yor. Bu iş­lem as­lın­da gö­rün­dü­ğü gi­bi kolay de­ğil… Bu tip ve hatta daha komplike sorularınızın doğru ve net cevabını size ancak bir Front End Mühendisi verebilir.

Ar­tan tek­no­lo­ji bu mü­hen­dis­le­rin de­ğe­ri­ni en üst saf­ha­ya çı­ka­rır­ken is­tih­dam­la­rı da ar­ta­cak. Ge­le­cek 7 yıl­da is­tih­dam­la­rı yüz­de 22 ar­ta­cak ve or­ta­la­ma ge­lir­le­ri 81 bin 670 do­lar ola­cak.

GIDA KİMYAGERİ

blank

Da­ha lez­zet­li yi­ye­cek üret­mek ve yediklerimizin daha verimli ve lezzetli hale getirilmesi adına do­ku­la­rıy­la oy­na­nabilmesi, dü­zelt­ilmesi için gı­da kim­ya­ger­le­ri­ne olan ih­ti­yaç ar­ta­cak. Ye­di­ği­miz yi­ye­cek­le­rin ar­tık bel­li bir ta­dı ola­cak. Or­ta­la­ma yıl­lık ge­lir­le­ri ise 50 bin ile 100 bin do­lar ara­sın­da ola­cak.

İŞ ZEKASI UZMANI

blank

Şirketler stratejilerini belirlemek, verilerini analiz etmek için onları istihdam ediyor. En çok bankacılık, finans, hızlı tüketim, perakendecilik gibi müşteri yoğun sektörlerde çalışıyorlar. İş zekası uzmanları son yılların gözde çalışanları arasında yer alıyor.

İş zekası bölümleri genellikle analiz edilmesi gereken çok fazla ham bilginin olduğu şirketlerde yer alıyor. Müşteri bilgilerini derinlemesine inceliyor, farklı açılardan hazırladıkları raporlarla üst yönetimin pazarlama stratejileriyle ilgili kararlarına etki ediyorlar. Ayrıca kârlılığın artırılması, maliyetlerin azaltılması için planlama yapıyorlar.

Bu pozisyonun adı iş zekası uzmanı, analisti ya da mühendisi olarak şirketten şirkete değişse de görev ve sorumlulukları değişmiyor. Şirketin organizasyon yapısına göre farklı birimler altında (satış, pazarlama, mali işler vs.) görev yapabiliyorlar.

Kaynak: NTV

CG Textures , Textures

Yorum Yap